Общи условия За ползване на интернет магазин el-materiali.com и извършването на покупки на стоки през него.

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Общи условия са приети на основание чл. 16 от Закона зазадълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта el-materiali.com от потребителите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между el-materiali.com и потребителите на уебсайта;
• правата и задълженията на el-materiali.com и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта el-materiali.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между el-materiali.com и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. el-materiali.com има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчказа покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта el-materiali.com и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта el-materiali.com се счита за публична покана към потребителите да отправят до el-materiali.com съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба посмисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата поподаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общитеусловия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. el-materiali.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Към настоящия момент el-materiali.com е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта el-materiali.com цени са крайни и с включено ДДС.

3. Обект на продажба.Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта el-materiali.com са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта el-materiali.com, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта el-materiali.com, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. el-materiali.com има право да променя едностранно посочените на уебсайта el-materiali.com цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта el-materiali.com и покупката на стоки:

4.1. Уебсайтът el-materiali.com може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;

• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;

• разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;

• трите имена на потребителя;

• валиден електронен адрес на потребителя;

• телефонен номер на потребителя;

• адрес за получаване на поръчаната стока;

• трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;

• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);

• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава el-materiali.com от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта el-materiali.com може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Уебсайтът el-materiali.com не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответендоговор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва el-materiali.com и уебсайта www.el-materiali.com до момента на нейното потвърждаване от el-materiali.com съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ иелектронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката el-materiali.com и уебсайтът el-materiali.com извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, „Електробаза ” ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на el-materiali.com, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на el-materiali.com с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от el-materiali.com и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на el-materiali.com.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, el-materiali.com ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право дасе откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или дапоръча друга, налична стока.

6. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който el-materiali.com изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.

7. Права и задължения на страните.

7.1. el-materiali.com се задължава:

• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

• да достави в срок съответната стока;

• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава:

• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;

• да плати цената на поръчаната от него стока;

• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което тойнадлежно е овластил за това;8. Извършване на доставките.

8. Получаване на стоката:

8.1. el-materiali.com доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3(три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

• купувача;

• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да язаплати в брой от името на купувача;

• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка зазаплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнениена доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, el-materiali.com се освобождава от задължението си да достави стоката – предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на сроказа доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителнатадоставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общатасума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването надоставката и изпълнението на задълженията на el-materiali.com по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласноПриложение № 1 към настоящите Общи условия.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

• актуалните данни на el-materiali.com съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може даизпраща жалби;

• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването натова право;

• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставенат муинформация, който остава у куриерската фирма и се предава на el-materiali.com.

8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща накуриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката – предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да сеустанови чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква „а“ по-горе и ако потребителят не изяви друга воля,стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето настоката са за сметка на el-materiali.com.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщанетона продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен:

• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана)
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба
• Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива
• Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента
Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, el-materiali.com възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеместоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6и се извършва нова доставка.

10. Рекламации.Рекламациите за недостатъци на доставени от el-materiali.com стоки се извършват на основанията и пореда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите иостаналите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта el-materiali.com на 1 януари 2017г. и влизат в сила, считано от 1 януари 2017г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;
Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената;
Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на представените средства за комуникация.