Пускател 0.54-0.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V
Пускател 0.54-0.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V

Пускател 0.54-0.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V, LE1M35M705

97.00лв.
Пускател 0.54-0.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V
Пускател 0.54-0.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V

Пускател 0.54-0.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.25kW/380V, LE1M35Q705

97.00лв.
Пускател 0.8-1.2A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V
Пускател 0.8-1.2A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V

Пускател 0.8-1.2A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V, LE1M35M706

97.00лв.
Пускател 0.8-1.2A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V
Пускател 0.8-1.2A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V

Пускател 0.8-1.2A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.37kW/380V, LE1M35Q706

97.00лв.
Пускател 1.2-1.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V
Пускател 1.2-1.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V

Пускател 1.2-1.8A, 220V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V, LE1M35M707

97.00лв.
Пускател 1.2-1.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V
Пускател 1.2-1.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V

Пускател 1.2-1.8A, 380V AC 50/60Hz 3P 0.55kW/380V, LE1M35Q707

97.00лв.
Пускател 1.8-2.6A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V
Пускател 1.8-2.6A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V

Пускател 1.8-2.6A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V, LE1M35M708

97.00лв.
Пускател 1.8-2.6A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V
Пускател 1.8-2.6A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V

Пускател 1.8-2.6A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.1kW/380V, LE1M35Q708

97.00лв.
Пускател 10-14, 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V
Пускател 10-14, 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V

Пускател 10-14, 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V, LE1M35M721

112.00лв.
Пускател 10-14A, 380V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V
Пускател 10-14A, 380V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V

Пускател 10-14A, 380V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V, LE1M35Q721

112.00лв.
Пускател 12-16, 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V
Пускател 12-16, 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V

Пускател 12-16, 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V, LE1M35M722

112.00лв.
Пускател 12-16A, 380V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V
Пускател 12-16A, 380V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V

Пускател 12-16A, 380V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V, LE1M35Q722

112.00лв.
Пускател 2.6-3.7A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V
Пускател 2.6-3.7A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V

Пускател 2.6-3.7A, 220V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V, LE1M35M710

97.00лв.
Пускател 2.6-3.7A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V
Пускател 2.6-3.7A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V

Пускател 2.6-3.7A, 380V AC 50/60Hz 3P 1.5kW/380V, LE1M35Q710

97.00лв.
Пускател 3.7-5.5A, 220V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V
Пускател 3.7-5.5A, 220V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V

Пускател 3.7-5.5A, 220V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V, LE1M35M712

97.00лв.
Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V
Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V

Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V, LE1M35Q712

97.00лв.
Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V
Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V

Пускател 3.7-5.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 2.2kW/380V, LE1M35Q712

97.00лв.
Пускател 5.5-8A, 220V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V
Пускател 5.5-8A, 220V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V

Пускател 5.5-8A, 220V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V, LE1M35M714

103.00лв.
Пускател 5.5-8A, 380V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V
Пускател 5.5-8A, 380V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V

Пускател 5.5-8A, 380V AC 50/60Hz 3P 3kW/380V, LE1M35Q714

103.00лв.
Пускател 8-11.5, 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V
Пускател 8-11.5, 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V

Пускател 8-11.5, 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V, LE1M35M716

103.00лв.
Пускател 8-11.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V
Пускател 8-11.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V

Пускател 8-11.5A, 380V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V, LE1M35Q716

103.00лв.
Пускател без РТБ, 12A 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V
Пускател без РТБ, 12A 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V

Пускател без РТБ, 12A 220V AC 50/60Hz 3P 5.5kW/380V, LE1D12M7

107.00лв.
Пускател без РТБ, 18A 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V
Пускател без РТБ, 18A 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V

Пускател без РТБ, 18A 220V AC 50/60Hz 3P 7.5kW/380V, LE1D18M7

136.00лв.
Пускател без РТБ, 25A 220V AC 50/60Hz 3P 11kW/380V
Пускател без РТБ, 25A 220V AC 50/60Hz 3P 11kW/380V

Пускател без РТБ, 25A 220V AC 50/60Hz 3P 11kW/380V, LE1D25M7

161.00лв.
Пускател без РТБ, 9A 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V
Пускател без РТБ, 9A 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V

Пускател без РТБ, 9A 220V AC 50/60Hz 3P 4kW/380V, LE1D09M7

103.00лв.